صدرای عاشق شاهنامه

وقتی نی نی بودم...

این عکس ها را از آلبومم گرفتم...(البته با اجازه مادرم!)  اول اسفند82 ؛ روزی که به دنیا اومدم!!!    این جا یک ماهم بود!    اینم دوماهگی بنده....       سه ماهگیم!ببخشید لخت بودم!     چهارماهگی...   11آذر83 وقتی 9 ماهم بود....     9ماهگیم تازه یاد گرفته بودم وایسم....     عاشورای83 ؛من و مامان جونم!   تولد یکسالگیم....   ...
3 آبان 1391
1